Tel.: +36-34-311-135

Schüssler sók


A biokémiai sók történeteAz 1873-as évben jelentette meg a német orvos, dr. med. Wilhelm Heinrich Schüssler (ejtsd: süsszler) közleményét az "Allgemeine Homöopathische Zeitung" (Általános Homeopátiás Újság)-ban "Egy egyszerűsített homeopátiás terápia" címmel, melyben kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy számára az "általánosan alkalmazott gyógyszerek nélkülözhetőek", és a továbbiakban csak a tizenkét anorganikus sóval, azaz a "szervezet élettani funkcionális szereivel" kíván gyógyítani. Arra a meggyőződésre jutott, hogy ezekkel a sókkal "a legrövidebb úton elérhetők a kitűzött terápiás célok".

Egy évvel később döntött úgy dr. Schüssler, hogy leegyszerűsített homeopátiás terápiájának alapelemeit a szélesebb szakmai és laikus nyilvánosság elé tárja. A könyvkereskedésekben megjelent egy kiadványa "Leegyszerűsített, a szövettani ismereteken és sejtkórtanon alapuló terápia" címmel. A címben szereplő kifejezések teljesen másként csengenek mint a korábban leírtak, azok már nem tartalmaznak hivatkozást a homeopátiás kapcsolatra. Dr. Schüssler a későbbiekben így írt: "Terápiás eljárásom nem homeopátiás természetű, mivel alkalmazása nem a hasonlósági-elven alapul, hanem olyan élettani-biokémiai folyamatok befolyásolásán keresztül, melyek az emberi szervezetben maguk is végbemennek." Az élettan (physiologia, görögül physis = természet) az a tudományterület, amely az élő szervezetekben lezajlódó kémiai-élettani folyamatokkal foglalkozik. Az élettani kémia, a biokémia a kémiai folyamatokban résztvevő anyagokkal és azok élettani hatásaival foglalkozik. Dr. Schüssler terápiás rendszerét a későbbiekben biokémiai módszernek tekintette.

A biokémiai terápia

A felismerés, hogy a sejtek normális tevékenysége az anorganikus sók megfelelő mennyiségétől függ, Schüssler számára következetes lépést jelentett biokémiai terápiájának további kibővítésére. Az eltéréseket a szervetlen sókat, illetve a tápsókat illetően, különös tekintettel azok hiányára, jelölte meg a betegségek alapvető okaiként. A terápia ennek megfelelően számára azt jelentette, hogy a betegségi folyamatokban az anorganikus anyagok hiányát gyógyszeres úton kell kiegyenlíteni. Itt nem egyszerűen egy szubsztitúciós (helyettesítési) terápián belül a "hiányzó a hiányzó által pótlódik" elvre kell gondolni, hanem sokkal inkább egy olyan ingerterápiára, amely során a megfelelő információ sejtekhez juttatásával a sejtek olyan állapotba juthatnak, hogy a számukra életfontosságú anorganikus sók táplálékból felvett mennyisége ismét növekedhessen "a belső konzisztencia fenntartása érdekében". A Virchow-féle sejtkórtan mellé helyezhető Schüssler sejtterápiája. Manapság Schüssler dr. elképzelései gond nélkül bizonyíthatóak. Az anorganikus sók anyagcsere-funkciói, a nyomelemek élettani szerepe és a kiegyenlített táplálkozás fontossága ma már mindenki előtt közismert.

Neves elődök: Hippokratész és Paracelsus

A biológiai vagy biokémiai terápia alapjai messze, az orvostudomány korábbi fejlődési szakaszaiban is megtalálhatók, például Hippokratésznél (I.e. V.-IV. század), illetve az orvosi gondolkodás középkori nagysága, Paracelsus (valódi nevén Theophilus Bombastus von Hohenheim, 1493 - 1541) műveiben is.

A biokémia, mint a természettudomány része

A Schüssler-i alapok a természettudományok korában a biológia, az orvostudomány, az élettan és nem utolsósorban a szervetlen és szerves kémia felfedezései révén jelentősen kibővültek. Mindezek alkotóelemei a modern biokémiának, mint átfogó tudományos diszciplinának az élet törvényszerűségeit illetően, miáltal minden külsődleges életjelenség, mint ahogy minden betegségi megnyilvánulás, továbbá a szellemi teljesítőképesség és a lelki folyamatok részben a sejtekben és azok környezetében végbemenő speciális kémiai kölcsönhatásoknak tekinthetők. Az ásványi sók, melyekről ez a kiadvány is szól, a biokémiai folyamatokban különösen fontos szerepet töltenek be.
Ha ma klinikai biokémiáról beszélünk, akkor annak - dr. Schüssler véleményével teljesen egyezően - az a feladata, hogy az életfolyamatok megzavart kémiai működéseit ismét helyreállítsa. Ebből a gondolatiságból származik, hogy dr. Schüssler új terápiás rendszerét az általa kialakított kereteken belül biokémiának nevezte el. A mai biokémia fogalomköre magába foglalja a biológiai kémia, az élettani kémia vagy a kémiai élettan fogalomrendszerét is és lényegesen többet jelent, mint ahogy azt dr. Schüssler valaha gondolta volna.

A Schüssler-féle biokémia évszázados múltja

Az idők során változó tudományos megismerés nem változtatott terápiás rendszere érvényességén, melyet mintegy 130 év óta sokan megtapasztalhattak. A Schüssler-féle terápia gyakorlatilag az alapító gyógyító munkásságát tükrözi mind a mai napig, abból semmit sem kellett elhagyni vagy lényegesen megváltoztatni, sőt ezzel éppen ellentétesen dr. Schüssler számos olyan terápiás összefüggésre rámutatott, melyek érvényességének bizonyíthatósága csak sokkal később vált lehetségessé.

Természetes és biztonságos terápia

Dr. Schüsslernek és későbbi követőinek sikerült bebizonyítania, hogy a biokémiai sók alkalmazása széles körű terápiás lehetőségeket jelent. Könnyen megismerhető és elsajátítható, rizikómentes megoldást kínáló, az egész emberre irányuló és "természetes" terápia a szó legszorosabb értelmében. A biokémiai terápia alkalmazhatóságának határai ott találhatók, ahol az orvostudomány újabb és újabb felfedezéseket tett a táplálkozás-tudomány, a kemoterápia, a hormonterápia, a fizikoterápia, a sebészet és más tudományterületeken, melyeket egy terapeuta sem hagyhat figyelmen kívül.

A tizenkét funkciószer

Az akkori idők megismerési szintje alapján dr. Schüssler 12, a vérben és a szövetekben előforduló ásványi sót állított terápiás rendszere középpontjába. Ezeket az ásványi sókat funkcionális (élettani működéseket befolyásoló) szereknek nevezte el, mert ezek mindegyike a szervek és szövetek meghatározott működéseit képesek befolyásolni.

A funkcionális szerek a következők:

 1. Calcium fluoratum
  (folypát - kalcium-fluorid - CaF2)
 2. Calcium phosphoricum
  (foszforsavas mész - kalcium-foszfát - CaHPO4 x 2H2O)
 3. Ferrum phosphoricum
  (vas-foszfát - FePO4 x 4 H2O)
 4. Kalium chloratum
  (kálium-klorid - KCl)
 5. Kalium phosphoricum
  (kálium-foszfát - KH2PO4)
 6. Kalium sulphuricum
  (kálium-szulfát - K2SO4)
 7. Magnesium phosphoricum
  (magnézium-foszfát - MgHPO4 x 3H2O)
 8. Natrium chloratum
  (nátrium-klorid - konyhasó - NaCl)
 9. Natrium phosphoricum
  (nátrium-foszfát - Na2HPO4 x 12H2O)
 10. Natrium sulphuricum
  (nátrium-szulfát - Glauber-só - Na2SO4)
 11. Silicea
  (kvarc - kovasav - SiO2 x H2O)
 12. Calcium sulphuricum
  (kalcium-szulfát - gipsz - CaSO4 x 2H2O)


A későbbiek során Schüssler a tizenkettedik sót, a kálcium-szulfátot elhagyta a terápiás rendszeréből, így tulajdonképpen terápiája tizenegy só alkalmazásával működött tovább. Követői azonban ezt a sót újra felvették az alkalmazandó készítmények körébe és ma a biokémiai szerek ismét megbecsült tagja.

A biokémiai készítmények előállítása

Habár dr. Schüssler terápiás rendszere kifejlesztésekor egyre inkább eltávolodott a hasonlósági-elv alkalmazásától és ezáltal a homeopátiától, mégis a gyógyszer-előállítási módszereket illetően a homeopátiás gyógyszerészeti eljárásokat alkalmazta, melyeket sokéves tapasztalatának köszönhetően jól ismert. Közös mégis a biokémiai terápia és a homeopátia között, hogy mindkettő specifikus ingerterápiának tekinthető és a szervezet öngyógyító képességének fokozása révén állítja helyre az egészséget. Ezt a terápiás célt azonban csak igen kis dózisokkal és a legalaposabb gyógyszerfeldolgozással lehet elérni, melynek révén a felhasznált sók koncentrációja az emberi vérben és szövetekben előforduló mennyiségekhez válik hasonlatossá.

A Schüssler-féle funkcionális szereket és a kiegészítő szereket tejcukorban dörzsölik el, a homeopátiás gyógyszerkönyvekben foglaltaknak megfelelően potenciálják és tablettázzák. Ezzel az eljárással biztosított, hogy a hatóanyagok nagyfokú feltárása mellett az egyes összetevők intenzív reakciókészsége figyelhető meg. A biokémiai szerek így mintegy molekuláris méretűek és ebben a formájukban, mint ionok* a sejtmembránokon képesek áthaladni. *Egy molekula (latinul moles = tömeg, anyag) egy anyag legkisebb anyagi egysége, amely különböző atomokból épül fel, mint pl. a Natrium chloratum (konyhasó) nátrium és klór atomokból. Az ionok elektromosan pozitív vagy negatív töltéssel rendelkező atomok. Példánkban a konyhasóban a nátrium pozitív, míg a klór negatív töltéssel rendelkezik. Ebben a formában - ionokként - képesek a sejtek azok felvételére.

A molekulák anyagtranszportjának zavarai, melyek a beteg sejtekre jellemzőnek mondhatók, a Schüssler-sók alkalmazásakor helyreállíthatók és általa a gátolt anyagcsere-folyamatok a sejt és a sejten kívüli tér között normalizálódnak. Így a sejtek képesek biológiai-biokémiai értelemben regenerálódni. A biokémiai szerek a sejtek normális működésében fontos szerepet játszó ioncsere helyreállításán keresztül működnek.
Előállítási szempontból lényeges körülmény, hogy nincs különbség a meg felelő monokom-ponensű gyógyszerkészítmény tabletta formájának és az adott Schüssler-só előállítása között, utóbbiak gyártási előirata is a HAB (Homöopathisches Arzneibuch, Német Homeopátiás Gyógyszerkönyv) szerint a tablettákra vonatkozó Vorschrift 9 (kilences előirat), valamint a dörzsölményekre vonatkozó Vorschrift 6 - 7 (hatos vagy hetes előirat) szerint történik. Az originális Schüssler-sókat a csomagoláson kék címkével látják el, melyen szerepel a homeopátiás gyógyszerkészítmény felirat, mivel jogi értelemben az Európai Unió irányelvei szerint minden olyan készítmény, amelyet potenciálással állítanak elő, homeopátiásnak tekintendő, továbbá feltüntetik a csomagoláson azt is, hogy Dr. Schüssler terápiás rendszeréhez tartozó készítményről van szó.

DHU készítmények elérhetősége

A Schüßler-sók (funkciószerek) Magyarországon vény nélkül elérhetők a gyógyszertárakban 20 grammos (80 db tabletta) kiszerelésben. A gyógyszer neve (pl. Kalium phosphoricum) mellett jelezni kell a potenciát (D3, D6 vagy D12) és a gyártó nevét (DHU) és a kiszerelését (20 g), valamint hangsúlyozni kell, hogy biokémiai sót, vagyis Schüssler-készítményt kérünk.

Forrás: Peithner

1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1 749 Ft
1 666 Ft +áfa
22 Ft / db
1